රෝලර් බ්‍රස් එකක් පාවිච්චි කර ඔබ නිවසේ බිත්ති ආලෝකවත් කර ගන්නේ කෙසේද? තීන්ත හරි හැටි පාවිච්චි කරන්නේ කෙසේද?