කෙල්ලත් ලස්සනයි ලෑම්ප් එකත් ලස්සනයි | ඉතා අලංකාරමත් ලාම්පු ආවරණ (ලෑම්ප් සේඩ්ස්) අදහස් කිහිපයක්. මිල අඩු දෑ පාවිච්චි කර සාදා ගත් ලාම්පු ආවරණ කිහිපයක්.