සොෆා මෙට්ට අදහස් කිහිපයක්

by | Dec 30, 2013 | Furniture

වර්ණවත් මෙට්ට වලින් ඔබේ නිවසේ අලංකාරය වැඩි කර ගන්න. ඉතා අගනා අදහස් කිහිපයක්.

contemporary-dining-room
eclectic-patio
traditional-kitchen
traditional-hall
traditional-kitchen1
contemporary-dining-room1
traditional-family-room
beach-style-kids
beach-style-living-room
eclectic-kids
contemporary-living-room
traditional-kitchen2
traditional-kitchen3
contemporary-living-room1
rustic-kitchen
traditional-dining-room
asian-living-room
contemporary-living-room2

Courtesy of houzz.com

Change Language