කැඩුණු හෝ හිල් වෙච්ච බිත්තියක් ප්ලාස්ටර් කර ගන්නේ කෙසේද?