ඔබේ කුස්සියේ සින්ක් එක පිරිසිදුව තබාගන්නේ කෙසේද?...

මේ ක්‍රමය අනුගමනය කර බලන්න.​ තවත් ක්‍රමයක් නම්, සින්ක් එක පිරෙන්න වතුර පුරවන්න ඉට පසු ක්ලොරෙක්ස් තේ කොප්ප බාගයකට පමණ ගෙන, එම වතුරට මිශ්‍ර කර... Continue Reading

Translate »