ඔබේ කුස්සියේ සින්ක් එක පිරිසිදුව තබාගන්නේ කෙසේද?

Review

Creativity
Easy to Achieve
Quality
Good Post
Don't be shellfish, share it...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrDigg thisShare on RedditEmail this to someone
VN:F [1.9.22_1171]
Vote this Article Please
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

මේ ක්‍රමය අනුගමනය කර බලන්න.​ තවත් ක්‍රමයක් නම්, සින්ක් එක පිරෙන්න වතුර පුරවන්න ඉට පසු ක්ලොරෙක්ස් තේ කොප්ප බාගයකට පමණ ගෙන, එම වතුරට මිශ්‍ර කර පැය 3ක කාලයක් පමණ තබන්න​. රාත්‍රි කාලයේ මෙය කිරිම ඉතා සුදුසුයි. Find Ideas on NIVASA.LK

Facebook Comments
VN:F [1.9.22_1171]
Vote this Article Please
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Don't be shellfish, share it...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrDigg thisShare on RedditEmail this to someone

Leave a Reply