ඔබත් ඔබේම ලැම්ප් සේඩ් ( ලාම්පු ආවරණයක්) සදා ගන්න.

Don't be shellfish, share it...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrDigg thisShare on RedditEmail this to someone
VN:F [1.9.22_1171]
Vote this Article Please
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ඔබත් ඔබේම ලැම්ප් සේඩ් ( ලාම්පු ආවරණයක්) සදා ගන්න. ඉතා අඩු මිලට ලස්සන පෝච්චියක් පාවිච්චි කර මේ ආකාරයට නිර්මාණය කරන්න. බල්බයක් සවි කිරීමට අවශ්‍ය දෑ හාර්ඩ් වෙයා සාප්පුවකින් ලබා ගත හැක.

Facebook Comments
VN:F [1.9.22_1171]
Vote this Article Please
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Don't be shellfish, share it...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrDigg thisShare on RedditEmail this to someone

Leave a Reply